Steve Kluckowski 

Men's Hockey
Year: 1929-30
1993 Hockey MVP,1995 Hockey MVP
1992-93 AUS Hockey MVP
1992-1993 CIS All Canadians

TouchWall by TouchPros.com
  • pic